keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

HOUNDS - An Overview


Tämä teksti lyhennelmä Mary Beth Arthurin artikkelista Pure-Bred Dogs/AKC Gazette, Oct. 1986. Lyhennelmä löytyy www-sivulta HOUNDS - An Overview. Käännös minun. Jos käännöksessä olisi jotain terävöitettävää, niin saapi nakata viestillä.

******

Vinttikoirat ovat yksi rakenteellisesti toimivin, erikoistuneeseen käyttötarkoitukseen tarkoitettu ryhmä koiria. Niiden tarkoitus on havaita, jahdata ja ottaa kiinni saalis. Greyhoundit ja whippetit ovat tästä edelleen kehitetty nopeutta silmällä pitäen juoksemaan kilpaa. Vinttikoirat ovat rakenteellisesti urheilijoita. Ne on valikoiden jalostettu sellaisille ominaisuuksille, jotka antavat vauhtia, voimaa, ketteryyttä ja nopeita refleksejä.  Monet roduista on kehitetty metsästämään tiettyjä eläimiä esimerkiksi kania, kaurista, sutta jne. sekä erilaisiin maasto-olosuhteisiin ja nämä tarpeet ovat määritelleet niiden ominaispiirteit koon ja rakenteen suhteen.
Sighthounds are one of the most structurally functional groups of dogs for a specialised purpose. Their purpose is to sight, chase, and run down game. The Greyhounds and Whippets have been further developed for speed to race competitively. Structurally, sighthounds are true athletes. They have been selectively bred for those attributes that produce speed, strength, agility and quick reflexes. Many were developed to hunt a specific animal e.g. rabbits, deer, wolves etc. and over different types of terrain and this helped determine their size and structural characteristics.

Vinttikoirien tyypillisiä piirteitä ovat pitkänomainen pää, luusto joka on kapeampi, kevyempi ja litteämpi ja silti vahva; ruumis on kapeampi, joustava ja elastinen sekä pidempi, mikä lisää laukka-askeleeseen pituutta. Kuten sanottua, vinttikoirien pää on pitkänomainen ja sen alaleuassa on valtavaa voimaa, mikä mahdollistaa saaliista kiinni pitämisen ja sen tappamisen.
Common traits among sighthounds are heads that are long and lean, bone is thinner, lighter and flatter yet still strong; the body is narrower, bodies are flexible and elastic as well as longer to increase stride length at the gallop. The heads of sighthounds are, as stated, long and lean with tremendous strength of underjaw -designed to hold and kill their prey. 

Vinttikoirien ruumis on yleensä ottaen lihaksikas, sulavalinjainen ja vatsalinja on selvästi kuroutunut. Lihasmassa kasvaa takaosaa kohden, mikä lisää vauhtia ja voimaa ottamaan vastaan nopeuden ja nopeiden käännösten aiheuttaman kuormituksen. Lihakset ovat pitkät ja vahvat, eivät paksut, pullottavat tai alikehittyneet.
 Generally, the body of sighthounds is lean in outline with a definite tuck up, yet well covered with muscle. Muscle mass is increased in the rear quarters, through the topline and forequarters to add speed and strength to deal with the stresses created by high speed and quick turns. Muscling is long and strong, not thick, bunchy or under developed. 

…Tämä äärimmäinen notkeus ei ole mahdollinen ilman selän ja lantion lihaksistoa, mikä taivuttaa ja suoristaa vartalon. Ranteiden pitää olla vahvat mutta joustavat sillä laukassa ranne taipuu uskomattoman paljon, vaakasuoraksi maata vasten. Vahva ranne auttaa pysäyttämään koiran alaspäin suuntautuvan liikkeen kuten myös auttaa sitä ponnahtamaan ylöspäin. Useimmat vinttikoirat ovat huomattavasti leveämpiä takaa kuin edestä. Tämä on välttämätöntä, jotta kaksivaiheinen laukka olisi mahdollista.
Sighthounds utilize the double suspension gallop, the swiftest of canine gaits, with speeds up to 40 mph in the Greyhound and 35 mph in the Whippet. There are two periods of suspension in the double suspension gallop, when all four feet are off the ground. One phase is when the dog is completely tucked up with the topline curved; the other phase is when the dog is completely extended with the topline flattened and the entire body almost parallel with the ground. This extreme flexibility is not possible without strong musculature over the back and loin to bow and straighten the body. Pasterns must be strong; yet elastic, as during the double suspension gallop, the pastern is incredibly bent, laying flat on the ground. Its strength helps to break the falling motion of the dog as well as help it spring upward. Also you will find that most sighthounds will be noticeably and functionally wider in the hindquarters than the forequarters. This is necessary for the double suspension gallop.

Vinttikoiran eturaajan tehtävä on antaa nostovoimaa ylös- ja eteenpäin suuntautuvalle liikkeelle. …
The sighthound's forelimb is used for thrusting upward and for forward propulsion.

…lavan suuri liikkuvuus ja sen toiminta olkavarren kumppanina ja vaikutus sen liikkeeseen vipuvartena, mikä nostaa ja kuljettaa ruumiin etu- ja keskiosaa eteenpäin mahdollisimman sulavasti. Lavan äärimmäisen liikkuvuuden vuoksi eteenpäin suuntautuvaa liikettä ei voi määritellä seisovan koiran kulmausten perusteella, kuten on aiemmin luultu.
… the great mobility of the shoulder blade as a partner to the action of the upper arm, which serves as a lever in lifting and transporting the central body forward as smoothly as possible". Because of the extreme mobility of the shoulder, forward motion is not determined by the standing angle as previously thought. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hyvin suora lapa olisi hyväksytty, sillä se on virhe. Tarkka lavan asteiden mittaus ei ole tarpeen, vaan sen sijaan luokittele vinttikoiran lapakulma joko suoraksi, kohtuulliseksi (noin 70 astetta vaaka- tai 20 astetta pystysuoraan nähden) tai hyvin kulmautuneeksi (noin 60 astetta vaaka- tai 30 astetta pystysuorasta). Tarkan lapakulman määritteleminen on hyvin vaikea ilman kunnon välineitä ja kulma vaihtelee hetkestä toiseen koiran pienimpienkin asennon muutosten myötä. Olkavarren pituus tulisi olla vähintään sama lavan pituuden kanssa.
This is not to approve of a very straight shoulder however, as it is incorrect. Exact degree measurements of the shoulder are not necessary. Instead, just categorise the sighthound's shoulder angle as either straight, moderate (approx 70 degrees off the level or 20 degrees off the vertical) or well laid back (approx 60 degrees off the level or 30 degrees off the vertical). It is very difficult to determine exact shoulder angle without proper equipment, and the angle will vary from moment to moment with the tiniest posture change of the dog. The length of the upper arm should be at least as long as the shoulder blade. 

Osalla vinttikoirista, kuten greyhoundeilla, whippetillä ja salukilla, on jonkin verran tilaa lapojen välissä, sillä niiden pitää pystyä laskemaan päänsä juostessa. Jotkut rodut, kuten borzoi ja skotlanninhirvikoira eivät tarvitse samaa tilaa, sillä ne on jalostettu metsästämään suurikokoista riistaa sen sijaan, että niiden pitäisi kurottaa alas pienempikokoisen saaliin kiinni ottamiseksi.
You will find that some of the sighthounds, such as the Greyhound, Whippet and Saluki will most likely have some width between the blades at the withers, as they need to be able to lower their heads on the run. Some breeds, such as the Borzoi and the Deerhound would not require such width as they were bred to hunt large game instead of having to scoop up small prey. 

Vinttikoiran vartalon tulee olla notkea ja omata suuren liikkeiden vapauden. Pitkä vartalo on hyödyksi, kun siihen kohdistuu paljon taivutusta ja se on ilmeisimmin kehittynyt greyhoundeilla ja whippeteillä sopeumana nopeuteen; kuitenkin osalla vinttikoirista, esimerkiksi afganilla, basenjilla ja faaraokoirilla, joilla kestävyys ja ketteryys ovat erittäin tärkeitä, lyhyempi ja neliömäisempi vartalo on toivotumpi
The body of the sighthound should be supple and have great freedom of motion. A long body is an aid where there is much bending of the trunk. A long body is obviously a speed adaptation in the Greyhound and Whippet; however, in some of the sighthounds, e.g. the Afghan, Basenji and Pharaoh Hound, a shorter, squarer body is desirable where agility and endurance are critical. It takes more energy to bend and straighten a long body.

Niillä vinttikoirilla, jotka muistuttavat greyhound-prototyyppiä on selkälinja selvästi kaareutunut. Tämän kaaren ei tulisi alkaa säästä vaan se alkaa itse asiassa rintakehän alueelta, antikliini –selkänikaman jälkeen eli missä selkänikamien suunta vaihtuu taakse kallistuneista eteen kallistuneiksi. Tämä nikamien suunnan vaihtuminen muodostaa vähäisen painauman. Tämä painauma on normaali, vaikkakin korostunut painauma on virhe. Tämä selän kaari on kaikkein ilmeisin lanteen alueella. Kaaren korkein piste ei saisi olla sään kärkeä korkeammalla.
Sighthounds resembling the Greyhound prototype have a topline with a noticeable arch. This arch should not start at the withers. It actually begins in the thoracic region, after the anticlinal vertebrae where the vertebrae change direction from pointing backward to forward. Beyond the anticlinal vertebrae, the vertebrae point forward. This change in direction of the spines creates a slight "dip". This dip is normal; however, an accentuated dip is incorrect. This arch is most obvious in the lumbar area of the topline. The highest point of the arch should not be any higher than the highest point of the withers.

Alalinja on vinttikoirilla yhtä tärkeä kuin ylälinja. Curtis Brown toteaa: ”Nopeassa laukassa, kun taipuisaa selkää käytetään, vatsa ilman kuroumaa vaikeuttaa selkärangan taipumista. Vinttikoirilla, kuten muillakin nopeaan laukkaan tarkoitetuilla koirilla tulisi olla kuroutunut vatsa.”.
In sighthounds, underline is just as important as topline. Curtis Brown states, "During swift galloping, when the flexible back is used, a stomach without a tuck-up hinders spine flexing. It is the sighthounds and other breeds designed for swift galloping which should have a tuck up".

Lantion kulma, lihaksiston lisäksi, määrittelee minkä verran takajalat pystyvät ojentumaan taakse. Jos lantio on jyrkkä, takajalkojen taakse suuntautuva liike on yleensä rajoittunutta. A. Brazieir Howell kirjassaan ”Speed in Animals” havaitsi että takajalat mukautuvat useammin nopeuden vaihteluun kuin etujalat. Takajalat tuottavat laukan eteenpäin suuntautuvasta voimasta suurimman osan.
The angle of the pelvis helps to determine the ability to extend the hindquarters behind the body in conjunction with the musculature. If the pelvis is steep, the hindquarters are usually restricted in their backward extension. In his book "Speed in Animals", A Brazieir Howell observed that adaptations for speed involve the hind limb more frequently than the forelimb. Hindquarters provide more of the forward propulsion at the gallop. 

Takaa katsottuna takajalat ovat lihaksikkaat kintereeseen saakka. Sivulta katsottuna reiden ja säären tulee olla leveät ja huomattavan lihaksikkaat.Takakulmaus muodostuu reiden suhteesta sääreen ja näiden suhde tulee olla 1:1. Liiallinen kulmautuminen on haitallista, sillä se vaatii vinttikoiralta ylimääräistä energiaa liikkumista varten.Vaikka ravi ei paljasta koiran kykyä laukata se on ainoa käytännöllinen tapa ottaa selvää miten raajat liikkuvat, liikkuvatko ne samansuuntaisesti, ovatko ne hyvin rakentuneet, tasapainoiset ja terveet.Ravi on vinttikoirilla luonnollinen askellaji ja niiden pitäisi liikkua tehokkaasti. Ravin ei tulisi olla työlästä tai laahustavaa. Kun katsotaan edes-takaisia liikkeitä, vinttikoiralla liike lähenee kohti keskilinjaa. Takaraajojen tulee pysyä suoralla linjalla lantiosta käpälään saakka.
When viewed from behind, the hindquarters are muscular, carrying down to the hock. When viewed in profile, the upper and lower thigh should be broad with noticeable muscling.
The rear angulation is the relation of the upper thigh (femur) to the second thigh (tibia). The ratio should be 1:1. Excessive angulation is a detriment to the sighthound as it requires excess energy to move.
Although the trot will not reveal galloping ability, it is the only practical way to determine how the limbs move, whether they are co-ordinated, properly made, balanced, healthy and conditioned.
The trot is a natural gait in sighthounds and they should be efficient at it. They have a lighter trot with more spring than non-sighthounds. It should not be laboured or plodding. When viewed on the down and back, the sighthound's movement will converge toward a centre line. The legs should remain in a straight line from the hip to the foot.

Otteita kirjasta Gazehounds and Coursing, M.H. Dutch Salmon (revised and expanded edition 1999)

Vinttikoirilla metsästämisestä tai coursingista löytyy englannin kielellä joitakin mielenkiintoisia kirjoja. Tässä otteita amerikkalaisen M. H. Dutch Salmonin kirjoittamasta kirjasta Gazehounds and Coursing. Kirjoittajalla on pitkä kokemus eri vinttikoirien ja lurchereiden metsästyskäytöstä ja kirjassa kuvaillaan myös hänen omiin havaintoihin perustuen millainen hyvä coursing -koira on rakenteeltaan. 

Englanninkielinen teksti on käännöksen perässä, joten jos jollain on täsmennettävää, niin mielelläni otan korjausehdotuksia vastaan.

******


Vaikka alkuperäisten vinttikoirien syntyperä on peittynyt taruihin, tiedämme, että ne kaikki ovat alusta alkaen olleet rakenteeltaan samantyyppisiä. Jotta koira olisi kykenevä metsästämään sillä pitää olla tietyt rakenteelliset ominaisuudet. Koiran tehtävä ja tarkoitus on juosta ja ottaa kiinni sekä tappaa saalis (tai pitää sitä paikallaan) ja näin ollen tarkastelemme rakennetta, joka myötävaikuttaa nopeuteen, kestävyyteen, ketteryyteen, voimaan (tärkeää koirille, jotka ajavat saaliseläintä, joka taistelee vastaan) sekä "eheyteen", mikä tarkoittaa kykyä juosta voimiaan säästämättä, usein ja loukkaantumatta.
While the development of the original gazehounds is clouded in ancient lore, we do know that all gazehounds, since the beginning, are of a similar conformation. There are certain anatomical features essential to any hound that would course. Once again we must return to the hound's purpose: to outrun, catch and kill game. Thus we will consider conformation that contributes to speed, endurance, agility, strength (important to hounds that pursue game that fights back) and what hound people call "soundness", which might best be described as the ability of a hound to run hard and often without injury. 

Irlanninsusikoiraa mahdollisesti lukuun ottamatta, kaikilla vinttikoirilla on pitkänomainen, solakka kaula, pää ja kuono. Tämä muoto vähentää tuulenvastusta ja ruumiin eteen ojentuva osuus lisää koiran ulottuvuutta, jotta se pystyy tarttumaan saaliiseen kovassa vauhdissa, kuten myös asettaa painopisteen eteenpäin lisäten nopeutta.
Koska vinttikoira metsästää enemmän näöllään kuin hajuaistilla se pärjää heikolla kuono-osalla ja jopa heikolla purennalla, kun metsästetään kania tai jänistä. Mutta silloin, kun koiraan on tarkoitus tappaa kettu, kojootti tai kauris, se tarvitsee todellista voimaa leukoihinsa...
With the possible exception of the Irish wolfhound, all the gazehound breeds show a long, slender form of neck, head and muzzle. This shape reduces wind resistance and all that length stretched out ahead of the body increases the dog’s reach, that it might take hold of the quarry at high speed, and as well sets the center of gravity forward, thus increasing speed…
A gazehound, since it hunts by sight more than scent, can get along with a weak nose and, when hunting rabbits or hares, even a weak bite. But if a hound is going to kill a fox or coyote or deer by itself it is going to need some real power in its jaws. ...

...lapa vaikuttaa askelulottuvuuteen, vaimentaa iskuja ja antaa askeleeseen voimaa, joten se on kaikkein oleellisin rakenteen osa millä tahansa coursing -koiralla. Lavan tulisi olla melko pitkä ja hyvin kulmautunut, jotta askel olisi jouheva ja tehokas.
...the scapula is a factor in reach, shock absorption, and power in the stride, and thus is a most pertinent structure for any hunting dog. The shoulder blade should be relatively long in coursing hounds and "well laid back", to quote the traditional phrase, to allow for a smooth efficient stride.

...Asiantuntijat, kuten Curtis Brown (Dog locomotion and gait analysis) toteaa, että erityisesti vinttikoirilla, joilla etuosan rakenne perustuu pitkiin ja kapeneviin luihin (lapa, olkavarsi, värttinäluu/kyynärluu), rakenne on toimiva huomattavasti pienemmällä kuin 45 asteen lavan kulmauksella.  Brown jopa mittasi osana tutkimuksiaan lavan kulmausta erilaisilla koirilla ja käyttäen vinttikoiran standardinaan AKC:n (American Kennel Club, tyypillisesti näyttelylinjaisia koiria ja tässä tekstissä yritetään siis tehdä eroa käyttölinjan ja näyttelylinjan koiriin) greyhoundeja. Brown sanoo, että useimmilla roduilla ”30 asteen kulmaus (pystysuoraan nähden) on hyvin kulmautunut. Vinttikoirien lavat ovat noin 10 astetta jyrkemmät, kuin muuntyyppisillä koirilla.” Näin ollen Brownin tulkinnan mukaan vinttikoirien lavan kulmaus on noin 20 astetta pystysuoraan nähden.
...Authorities such as Curtis Brown (Dog locomotion and gait analysis) note that sighthounds in particular, with their long, attenuated scapula, humerus (upper arm) and radius/ulna (leg bones) necessarily function with a shoulder layback considerably less than 45 degrees. Apparently, Brown did in fact measure shoulder layback on various dogs as part of his study, using AKC greyhounds as his sighthound standard. Brown says that for most breeds "thirty degree layback (from the vertical) is well-laid back. Sighthounds have blades about 10 degrees steeper than found on other classes of dogs." This would leave our Brown-created sighthound with a layback of about 20 off the vertical.

…Jyrkempi lapa antaa mekaanista etua nopeuteen.
...There is a mechanical advantage for speed in a steeper shoulder blade. 

…Ratagreyhoundeilla, maailman nopeimmilla koirilla, on kohtuullisen suorat lavat ja todennäköisesti lähellä Brownin 20 asteen kulmausta. Näiden koirien ei kuitenkaan tarvitse juosta (laukata) pitkä matkaa, kuten maastossa juoksevien koirien … ja ne juoksevat (laukkaavat) tasaisella radalla. Niiden askelulottuvuus syntyy valtavasta voimasta ja notkeudesta, mitkä mahdollistavat vartalon koko etupuoliskon kohottamisen ja eteenpäin kurottamisen (laukka) askeleessa.
...Track greyhounds, the fastest dogs in the world, show relatively straight shoulders, probably close to the Brown figure of 20 degree layback. However, these hounds don't have to run the distance a field hound does...and they run on a smooth level track. Their reach comes from their great strength and flexibility which allows them to elevate the entire front half of the body as they lift and stretch into their stride.

…Lapa, joka on enemmän kulmautunut, antaa mekaanista etua kestävyyteen ja “eheyteen”. Olettaisin, että huipputason coursing -greyhoundit, salukit ja vinttikoirasekoitukset (tässä viitataan koiriin, jotka kilpailevat open field coursing –kilpailuissa, jotka järjestetään avoimessa maastossa, elävän riistan perässä), jotka pystyvät juoksemaan saaliin kiinni kahden-neljän minuutin open field kilpailuissa (yhdestä kahteen mailia ts. 1600–3200 metriä), omaavat jyrkemmän lavan sijaan lähempänä Lyonin/Millerin määrittelemän 30 asteen lapakulmauksen.
...There is a mechanical advantage for endurance and soundness in the more angulated shoulder, and I suspect that measurements of top coursing greyhounds, salukis and mixed breed hounds that can run down game in two-to-four minute open field races (one to two miles) would show a shoulder layback closer to the Lyon/Miller thirty degree angulation than the steeper blade. 

...Vinttikoirilla suurin askeleeseen tuleva voima tulee kuitenkin takaosasta. Lavan (ainakin maastokoiralle) olisi hyvä olla suhteellisen hyvin kulmautunut ottaakseen vastaan takaosan voiman pehmeästi ja mahdollisimman vähän voimaa haaskaamatta.
...For the sighthound, most of the power for the stride comes from the hindquarters anyway. Best, (best for the field dog anyway) for the shoulder blade to be "relatively" well angulated to take the power from the hindquarters smoothly and with as little wasted effort as possible.
…Lapaan liittyy olkavarsi. Olkavarsi on vinttikoirilla myös suhteellisen pitkä. Paras kompromissi nopeuden ja kestävyyden suhteen voisi olla 30 asteen lapakulma ja lavan ja olkavarren välinen 110–120 asteen kulma.
...Along with the shoulder blade is the upper arm (humerus). The upper arm is also relatively long on the gazehound; and, in the forequarters, the best compromise between speed and endurance might well be a shoulder angulation of about 30 degrees with an open angle between scapula and humerus of 110 to 120 degrees.

Suurimmalla osalla vinttikoirista runko on pidempi säkäkorkeuteen nähden. Pitkärunkoiset koirat (mitattuna rintalastan kärjestä istuinluuhun) peittävät (liikkeessä) maata ja tämä ominaisuus on nähtävissä monissa nopeissa maastogreyhoundeissa ja longdogeissa (jonkun vinttikoiran ja muun rotuisen koiran sekoitus). Olen kuitenkin nähnyt monta salukia, jotka eivät ole pitkärunkoisia (niiden korkeus on yksi yhteen rungon pituuden kanssa) tai niillä on vähintään lyhyt lanne ja ne juoksevat erittäin hyvin. Selitys löytynee siitä, että lanne ei muodosta kuin osan rungon pituudesta etu- ja takaosien välissä. Hyvin kulmautunut koira voi tosiaankin olla pitkärunkoinen ja silti lyhytlanteinen, kun rungon pituus muodostuu etu- ja takaosien leveistä kulmauksista. Lyhytlanteisella koiralla on etua ketteryydestä ja erityisesti käännösten tekemisessä ja vaihtelevammassa maastossa selviytymisessä ja muiden ominaisuuksien ollessa samoja enemmän kestävyyttä kuin pitkärunkoisemmalla koiralla… Ei mitenkään yllättävää, että greyhoundit ovat nopeampia ja salukeilla on enemmän kestävyyttä.
The body of most gazehounds is long in relation to height at the withers. Long-bodied dogs (measured from the point of the sternum to the point of the pelvis) are ground coverers and this trait especially is seen on many of the fast greyhounds and "longdogs" used for open field work. However, I have seen many salukis which are not long bodied (their height at the withers is about the same as their body length), or are at least short coupled, and they run extremely well. I should be explained that the coupling is not the entire length of body but merely the length of body between the quarters. Indeed, a well angulated hound can be long bodied and still be short coupled as the wide, well angulated fore and hindquarters make up the difference. A short coupled hound has advantage in agility, especially turning ability, should handle variable terrain better, and all else being equal will have more endurance than the long-bodied hound. ...Not surprisingly, the greyhounds are faster; the salukis have more endurance.

Vastoin yleistä käsitystä hyvällä vinttikoiralla ei tarvitse olla voimakasta selän kaarta. Kaari on taaempana lantion päällä eikä se saa olla liiallinen. Juuri tämän selän ja lantion ja reittä pitkin sääreen asti ulottuvan lihaksiston vuoksi coursing -koiran lihaksisto on niin hyvin kehittynyt. Enemmän kuin mikään muu, nämä lihakset tuottavat voiman ja vauhdin, mikä asettaa vinttikoirat monta askelta muun tyyppisiä koiria edelle.
Contrary to popular notion a good gazehound does not have a great arch to its back. What arch there is, is further back, over the loin, and should not be extreme. It is along this back and loin and into the upper and lower thighs that the musculature of the coursing hound is so well developed. These muscles, more than anything else, provide the drive and speed that sends the gazehound steps ahead of other types of dogs.

Takaosan suhteen on yhtä paljon kiistaa sen oikeasta rakenteesta aivan kuten etuosankin kohdalla. Kysymys on enimmäkseen reisiluun oikeanlaisessa kulmauksessa.
At the hindquarters there is as much dispute regarding proper conformation as with the forequarters. The issue is mostly over the proper angulation of the upper thigh (femur).

…Ratagreyhoundeilla, koirista nopeimmilla, on yleensä vaatimattomat takakulmaukset; polvi ei ole suora, mutta verrattuna metsästäviin vinttikoiriin se on kohtuullisen suora. Tämä käykin järkeen, sillä koirat joilla on suuremmat kulmaukset ovat kestävämpiä ja ne ylläpitävät vauhtia paremmin siinä missä koirat joilla on suoremmat polvikulmaukset (ja jyrkemmät lapakulmaukset) kiihtyvät paremmin. Tämä on totta minkä tahansa vinttikoirarodun osalta.
...Track greyhounds, the fastest of all dogs, generally show a very moderate rear angulation; the stifle on the track dog is not straight, but compared to gazehounds that hunt is relatively straight. That all makes sense for, all else being equal, the hounds with greater angulation have more endurance, better sustained speed, while the straighter stifled dogs (and steeper shouldered dogs) accelerate better. This is true whatever the hound breed. 

…Tasapaino on olemassa niin kauan kun etukulmaukset ovat suuremmat kuin takakulmaukset. Kun kulmausten suuruus vaihtuu päinvastaiseksi – enemmän kulmauksia takana kuin edessä (monet AKC:n greyhoundit edustavat tätä epätasapainoa), etuosa ei pysty ottamaan vastaan takaosan suurempaa voimaa.
...As long as the front angulation is greater than the angulation in the rear, the balance will be there. Where balance would suffer is where angulation is reversed - more angulation in the rear than in the front (many AKC greyhounds suggest this imbalance), which could leave the forequarters overpowered by the drive from the rear. 

Kaikki, joilla on kokemusta vinttikoirien käyttöominaisuuksista, ovat samaa mieltä siitä, että lantion pitäisi olla pitkä ja leveä. Tämä on jälleen merkki takaosan voimasta. Lantion ei pitäisi kuitenkaan olla liian jyrkkä… Maastossa juoksemista ajatellen, liian jyrkkä lantio yhdistettynä ylikaareutuneeseen lanteeseen on resepti lyhyen matkan juoksijalle.
Everyone with a working knowledge of gazehounds agrees the croup should be long and broad, and set slightly higher than the withers. Again one looks for more power from the hindquarters. But the croup should not be too steep. ...For open field work, a steep croup in conjunction with an over-arched loin is a recipe for a short distance courser.

tiistai 14. huhtikuuta 2015

KoiraNet asetuksista

Koska Whippet ei kuulu PEVISA-rotuihin, niin KoiraNetissä ei näy oletuksena eri hakunäkymien saraketiedoissa koirille tehdyt terveystutkimukset. Nämä tiedot saa kuitenkin näkyviin, kun tekee käyttöliittymän asetuksiin haluamansa valinnat ja tallentaa ne.


Asetuksista voi valita mitä tietoja haluaa tarkastella, tässä olen valinnut perustietojen lisäksi sukusiitosprosentin sekä silmä- ja sydäntutkimustulokset.


Kun on tallentanut valintansa, tiedot näkyvät omissa sarakkeissaan. Tässä esimerkkinä viimeisimmät pentueet. Hyvältä näyttää: sukusiitosaste on kaikilta 5-7 sukupolvessa alle 1% ja vanhemmilta on tutkittu silmät ja sydän ja kaikki ok.
maanantai 13. huhtikuuta 2015

Terveystuloksia

14.1.2015 Virallinen silmätutkimus, eläinlääkäri Sari Jalomäki
Rasta - silmät terveet.
Ryppy - molemmissa silmissä kortikaalinen katarakta sekä lasiaisen rappeuma. Muutokset lieviä. Optiikkaosat kirkkaat, joten ei vielä mitään vaikutusta näkökykyyn.
Topi - puuttellinen kyynelkanavan aukko molemmissa silmissä. Lisäksi jotain, mitä lääkäri kuvasi "hässäkäksi". Arpia(?) pigmentoituneita, osa ohentuneita saarekkeita tapetumissa, non-tapetumin alueella hyperreflektiivisiä saarekkeita. Tilanne olisi vaatinut seurantaa, joten diagnoosia ei tullut. Lääkärin mielestä kyseessä olisi saattanut olla virusinfektio tai joku retinopatian muoto. Vaikutti koiran hämäränäön heikentymiseen. Tähän ei nyt sitten koskaan saada vastausta mistä oli kyse.

9.4.2015 Sydämen ultraäänitutkimus, eläinlääkäri Seppo Lamberg
Rasta - ei sivuääniä, terve sydän
Ryppy - ei muutosta viimeiseen, eli hyvä juttu. Supistuvuus ja sydämen iskutilavuus hyvät, mutta vasen kammio oli hieman laajentunut. Muuten arvot kutakuinkin samat. Edelleen kohtalainen läppävuoto ja lievä aortan ahtauma sekä vasen haarakatkos. Sivuääni 3/6, oireeton, ei tarvetta lääkitykselle.

Rypyn jälkeläisistä Oula (Besties Q-makoira) ja Malakai (Tarumetsän Täysillä Tuulta Päin) kävivät uusintaultrassa Seppo Lambergilla ja saivat terveen paperit. Oula oli samalla kertaa myös virallisesa silmätutkimuksessa ja silmät olivat terveet. Täplä (Tarumetsän Tyyntä Ennen Myrskyä) kävi myös ultrassa ja rinnassa sykki terve urheilijan sydän ja silmätkin oli tutkittu terveeksi.

Sinne jonnekin


Hyvästi, Topi. Suren sinua varmasti pitkään. Suren sitä, että elämäsi päättyi liian varhain. Suren sitä, että elämääsi kuului niin paljon ahdistusta, enkä pystynyt auttamaan sinua muulla tavalla, kuin päästämällä sinut pois. Siellä jossain sinun ei tarvitse koskaan enää kokea pelkoa eikä ahdistusta.


Hyvästi, olit minulle rakas. Tilalla on nyt valtava suru, joka kenties joku päivä väistyy ja antaa sijaa hyville muistoille.


Topi, Sopisco Bengal Tiger 6.3.2008-19.1.2015