keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

HOUNDS - An Overview


Tämä teksti lyhennelmä Mary Beth Arthurin artikkelista Pure-Bred Dogs/AKC Gazette, Oct. 1986. Lyhennelmä löytyy www-sivulta HOUNDS - An Overview. Käännös minun. Jos käännöksessä olisi jotain terävöitettävää, niin saapi nakata viestillä.

******

Vinttikoirat ovat yksi rakenteellisesti toimivin, erikoistuneeseen käyttötarkoitukseen tarkoitettu ryhmä koiria. Niiden tarkoitus on havaita, jahdata ja ottaa kiinni saalis. Greyhoundit ja whippetit ovat tästä edelleen kehitetty nopeutta silmällä pitäen juoksemaan kilpaa. Vinttikoirat ovat rakenteellisesti urheilijoita. Ne on valikoiden jalostettu sellaisille ominaisuuksille, jotka antavat vauhtia, voimaa, ketteryyttä ja nopeita refleksejä.  Monet roduista on kehitetty metsästämään tiettyjä eläimiä esimerkiksi kania, kaurista, sutta jne. sekä erilaisiin maasto-olosuhteisiin ja nämä tarpeet ovat määritelleet niiden ominaispiirteit koon ja rakenteen suhteen.
Sighthounds are one of the most structurally functional groups of dogs for a specialised purpose. Their purpose is to sight, chase, and run down game. The Greyhounds and Whippets have been further developed for speed to race competitively. Structurally, sighthounds are true athletes. They have been selectively bred for those attributes that produce speed, strength, agility and quick reflexes. Many were developed to hunt a specific animal e.g. rabbits, deer, wolves etc. and over different types of terrain and this helped determine their size and structural characteristics.

Vinttikoirien tyypillisiä piirteitä ovat pitkänomainen pää, luusto joka on kapeampi, kevyempi ja litteämpi ja silti vahva; ruumis on kapeampi, joustava ja elastinen sekä pidempi, mikä lisää laukka-askeleeseen pituutta. Kuten sanottua, vinttikoirien pää on pitkänomainen ja sen alaleuassa on valtavaa voimaa, mikä mahdollistaa saaliista kiinni pitämisen ja sen tappamisen.
Common traits among sighthounds are heads that are long and lean, bone is thinner, lighter and flatter yet still strong; the body is narrower, bodies are flexible and elastic as well as longer to increase stride length at the gallop. The heads of sighthounds are, as stated, long and lean with tremendous strength of underjaw -designed to hold and kill their prey. 

Vinttikoirien ruumis on yleensä ottaen lihaksikas, sulavalinjainen ja vatsalinja on selvästi kuroutunut. Lihasmassa kasvaa takaosaa kohden, mikä lisää vauhtia ja voimaa ottamaan vastaan nopeuden ja nopeiden käännösten aiheuttaman kuormituksen. Lihakset ovat pitkät ja vahvat, eivät paksut, pullottavat tai alikehittyneet.
 Generally, the body of sighthounds is lean in outline with a definite tuck up, yet well covered with muscle. Muscle mass is increased in the rear quarters, through the topline and forequarters to add speed and strength to deal with the stresses created by high speed and quick turns. Muscling is long and strong, not thick, bunchy or under developed. 

…Tämä äärimmäinen notkeus ei ole mahdollinen ilman selän ja lantion lihaksistoa, mikä taivuttaa ja suoristaa vartalon. Ranteiden pitää olla vahvat mutta joustavat sillä laukassa ranne taipuu uskomattoman paljon, vaakasuoraksi maata vasten. Vahva ranne auttaa pysäyttämään koiran alaspäin suuntautuvan liikkeen kuten myös auttaa sitä ponnahtamaan ylöspäin. Useimmat vinttikoirat ovat huomattavasti leveämpiä takaa kuin edestä. Tämä on välttämätöntä, jotta kaksivaiheinen laukka olisi mahdollista.
Sighthounds utilize the double suspension gallop, the swiftest of canine gaits, with speeds up to 40 mph in the Greyhound and 35 mph in the Whippet. There are two periods of suspension in the double suspension gallop, when all four feet are off the ground. One phase is when the dog is completely tucked up with the topline curved; the other phase is when the dog is completely extended with the topline flattened and the entire body almost parallel with the ground. This extreme flexibility is not possible without strong musculature over the back and loin to bow and straighten the body. Pasterns must be strong; yet elastic, as during the double suspension gallop, the pastern is incredibly bent, laying flat on the ground. Its strength helps to break the falling motion of the dog as well as help it spring upward. Also you will find that most sighthounds will be noticeably and functionally wider in the hindquarters than the forequarters. This is necessary for the double suspension gallop.

Vinttikoiran eturaajan tehtävä on antaa nostovoimaa ylös- ja eteenpäin suuntautuvalle liikkeelle. …
The sighthound's forelimb is used for thrusting upward and for forward propulsion.

…lavan suuri liikkuvuus ja sen toiminta olkavarren kumppanina ja vaikutus sen liikkeeseen vipuvartena, mikä nostaa ja kuljettaa ruumiin etu- ja keskiosaa eteenpäin mahdollisimman sulavasti. Lavan äärimmäisen liikkuvuuden vuoksi eteenpäin suuntautuvaa liikettä ei voi määritellä seisovan koiran kulmausten perusteella, kuten on aiemmin luultu.
… the great mobility of the shoulder blade as a partner to the action of the upper arm, which serves as a lever in lifting and transporting the central body forward as smoothly as possible". Because of the extreme mobility of the shoulder, forward motion is not determined by the standing angle as previously thought. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hyvin suora lapa olisi hyväksytty, sillä se on virhe. Tarkka lavan asteiden mittaus ei ole tarpeen, vaan sen sijaan luokittele vinttikoiran lapakulma joko suoraksi, kohtuulliseksi (noin 70 astetta vaaka- tai 20 astetta pystysuoraan nähden) tai hyvin kulmautuneeksi (noin 60 astetta vaaka- tai 30 astetta pystysuorasta). Tarkan lapakulman määritteleminen on hyvin vaikea ilman kunnon välineitä ja kulma vaihtelee hetkestä toiseen koiran pienimpienkin asennon muutosten myötä. Olkavarren pituus tulisi olla vähintään sama lavan pituuden kanssa.
This is not to approve of a very straight shoulder however, as it is incorrect. Exact degree measurements of the shoulder are not necessary. Instead, just categorise the sighthound's shoulder angle as either straight, moderate (approx 70 degrees off the level or 20 degrees off the vertical) or well laid back (approx 60 degrees off the level or 30 degrees off the vertical). It is very difficult to determine exact shoulder angle without proper equipment, and the angle will vary from moment to moment with the tiniest posture change of the dog. The length of the upper arm should be at least as long as the shoulder blade. 

Osalla vinttikoirista, kuten greyhoundeilla, whippetillä ja salukilla, on jonkin verran tilaa lapojen välissä, sillä niiden pitää pystyä laskemaan päänsä juostessa. Jotkut rodut, kuten borzoi ja skotlanninhirvikoira eivät tarvitse samaa tilaa, sillä ne on jalostettu metsästämään suurikokoista riistaa sen sijaan, että niiden pitäisi kurottaa alas pienempikokoisen saaliin kiinni ottamiseksi.
You will find that some of the sighthounds, such as the Greyhound, Whippet and Saluki will most likely have some width between the blades at the withers, as they need to be able to lower their heads on the run. Some breeds, such as the Borzoi and the Deerhound would not require such width as they were bred to hunt large game instead of having to scoop up small prey. 

Vinttikoiran vartalon tulee olla notkea ja omata suuren liikkeiden vapauden. Pitkä vartalo on hyödyksi, kun siihen kohdistuu paljon taivutusta ja se on ilmeisimmin kehittynyt greyhoundeilla ja whippeteillä sopeumana nopeuteen; kuitenkin osalla vinttikoirista, esimerkiksi afganilla, basenjilla ja faaraokoirilla, joilla kestävyys ja ketteryys ovat erittäin tärkeitä, lyhyempi ja neliömäisempi vartalo on toivotumpi
The body of the sighthound should be supple and have great freedom of motion. A long body is an aid where there is much bending of the trunk. A long body is obviously a speed adaptation in the Greyhound and Whippet; however, in some of the sighthounds, e.g. the Afghan, Basenji and Pharaoh Hound, a shorter, squarer body is desirable where agility and endurance are critical. It takes more energy to bend and straighten a long body.

Niillä vinttikoirilla, jotka muistuttavat greyhound-prototyyppiä on selkälinja selvästi kaareutunut. Tämän kaaren ei tulisi alkaa säästä vaan se alkaa itse asiassa rintakehän alueelta, antikliini –selkänikaman jälkeen eli missä selkänikamien suunta vaihtuu taakse kallistuneista eteen kallistuneiksi. Tämä nikamien suunnan vaihtuminen muodostaa vähäisen painauman. Tämä painauma on normaali, vaikkakin korostunut painauma on virhe. Tämä selän kaari on kaikkein ilmeisin lanteen alueella. Kaaren korkein piste ei saisi olla sään kärkeä korkeammalla.
Sighthounds resembling the Greyhound prototype have a topline with a noticeable arch. This arch should not start at the withers. It actually begins in the thoracic region, after the anticlinal vertebrae where the vertebrae change direction from pointing backward to forward. Beyond the anticlinal vertebrae, the vertebrae point forward. This change in direction of the spines creates a slight "dip". This dip is normal; however, an accentuated dip is incorrect. This arch is most obvious in the lumbar area of the topline. The highest point of the arch should not be any higher than the highest point of the withers.

Alalinja on vinttikoirilla yhtä tärkeä kuin ylälinja. Curtis Brown toteaa: ”Nopeassa laukassa, kun taipuisaa selkää käytetään, vatsa ilman kuroumaa vaikeuttaa selkärangan taipumista. Vinttikoirilla, kuten muillakin nopeaan laukkaan tarkoitetuilla koirilla tulisi olla kuroutunut vatsa.”.
In sighthounds, underline is just as important as topline. Curtis Brown states, "During swift galloping, when the flexible back is used, a stomach without a tuck-up hinders spine flexing. It is the sighthounds and other breeds designed for swift galloping which should have a tuck up".

Lantion kulma, lihaksiston lisäksi, määrittelee minkä verran takajalat pystyvät ojentumaan taakse. Jos lantio on jyrkkä, takajalkojen taakse suuntautuva liike on yleensä rajoittunutta. A. Brazieir Howell kirjassaan ”Speed in Animals” havaitsi että takajalat mukautuvat useammin nopeuden vaihteluun kuin etujalat. Takajalat tuottavat laukan eteenpäin suuntautuvasta voimasta suurimman osan.
The angle of the pelvis helps to determine the ability to extend the hindquarters behind the body in conjunction with the musculature. If the pelvis is steep, the hindquarters are usually restricted in their backward extension. In his book "Speed in Animals", A Brazieir Howell observed that adaptations for speed involve the hind limb more frequently than the forelimb. Hindquarters provide more of the forward propulsion at the gallop. 

Takaa katsottuna takajalat ovat lihaksikkaat kintereeseen saakka. Sivulta katsottuna reiden ja säären tulee olla leveät ja huomattavan lihaksikkaat.Takakulmaus muodostuu reiden suhteesta sääreen ja näiden suhde tulee olla 1:1. Liiallinen kulmautuminen on haitallista, sillä se vaatii vinttikoiralta ylimääräistä energiaa liikkumista varten.Vaikka ravi ei paljasta koiran kykyä laukata se on ainoa käytännöllinen tapa ottaa selvää miten raajat liikkuvat, liikkuvatko ne samansuuntaisesti, ovatko ne hyvin rakentuneet, tasapainoiset ja terveet.Ravi on vinttikoirilla luonnollinen askellaji ja niiden pitäisi liikkua tehokkaasti. Ravin ei tulisi olla työlästä tai laahustavaa. Kun katsotaan edes-takaisia liikkeitä, vinttikoiralla liike lähenee kohti keskilinjaa. Takaraajojen tulee pysyä suoralla linjalla lantiosta käpälään saakka.
When viewed from behind, the hindquarters are muscular, carrying down to the hock. When viewed in profile, the upper and lower thigh should be broad with noticeable muscling.
The rear angulation is the relation of the upper thigh (femur) to the second thigh (tibia). The ratio should be 1:1. Excessive angulation is a detriment to the sighthound as it requires excess energy to move.
Although the trot will not reveal galloping ability, it is the only practical way to determine how the limbs move, whether they are co-ordinated, properly made, balanced, healthy and conditioned.
The trot is a natural gait in sighthounds and they should be efficient at it. They have a lighter trot with more spring than non-sighthounds. It should not be laboured or plodding. When viewed on the down and back, the sighthound's movement will converge toward a centre line. The legs should remain in a straight line from the hip to the foot.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti